سامانه ارسال و پیگیری مقالات

ارتباط با ما

رديفعنوانشماره تماس
1 پشتيباني (دريافت رمز، اشكال در سامانه انتقال مقاله و...) 02532113473-468-482
2 امور مشتركان، توزيع، خريد 02532113474
3 3 نشريه = «معرفت»، «معرفت فلسفي» و «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» 02532113468
4 2 نشريه = «قرآن شناخت»، «اسلام و پژوهش هاي تربيتي» 02532113474
5 3 نشريه = «روان شناسي و دين»، «معرفت فرهنگي اجتماعي» و «معرفت اخلاقي» 02532113480
6 1 نشريه = «معرفت كلامي» 02532113481
7 2 نشريه = «معرفت اديان» و «عيار پژوهش در علوم انساني» 02532113473-482-484
8 2 نشريه = «حكمت عرفاني» و «اسلام و پژوهش هاي مديريتي» 02532113471
9 دفتر همايش‌ها و نشست‌هاي علمي 02532113429-02532909
10 2 نشريه = «معارف عقلي» و «معارف منطقي» 02532808907
11 1 نشريه = «Horizons of Thought» 00982532113481
12 3 نشريه = «معرفت سياسي»، «معرفت اقتصاد اسلامي» و «انديشه هاي حقوق عمومي» 02532113476
13 سامانه پيامكي (نظرات، انتقادات، پيشنهادات و ...) 10002532113473