سامانه ارسال و پیگیری مقالات

ارتباط با ما

رديفعنوانشماره تماس
1 پشتيباني (دريافت رمز، اشكال در سامانه انتقال مقاله و...) 02532113473-468-482
2 امور مشتركان، توزيع، خريد 02532113474
3 «معرفت» و «معرفت فلسفي» 02532113468
4 «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» 02532113468
5 «روان شناسي و دين» 02532113480
6 «قرآن شناخت» 02532113474
7 «اسلام و پژوهش هاي تربيتي» 02532113474
8 «عيار پژوهش در علوم انساني» 02532113473
9 «معرفت سياسي» 02532113476
10 «معرفت اخلاقي» 02532113480
11 «معرفت فرهنگي اجتماعي» 02532113480
12 «معرفت كلامي» 02532113481
13 «معرفت اقتصاد اسلامي» 02532113476
14 «معرفت اديان» 02532113473-482-484
15 «حكمت عرفاني» 02532113471
16 «پويشي در علوم انساني» 02532113474
17 «اسلام و پژوهش هاي مديريتي» 02532113471
18 دفتر همايش‌ها و نشست‌هاي علمي 02532909099 02532113429
19 «معارف عقلي» 02532808907
20 «Horizons of Thought» 00982532113481
21 «معارف منطقي» 02532808907
22 «انديشه هاي حقوق عمومي» 02532113476
23 سامانه پيامكي (نظرات، انتقادات، پيشنهادات و ...) 10002532113473