سامانه ارسال و پیگیری مقالات

فرآيند پذيرش و ارزيابي مقاله:

پس از مطالعه راهنماي نويسندگان مقالة خود را متناسب با اهداف نشريه تنظيم كنيد. بعد از ثبت مقاله، سامانه به شما كد رهگيري خواهد داد، كه سند پيگيري‌هاي بعدي شما مي‌باشد. حداكثر پس از دو تا چهار ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش از طريق همين سامانه اعلام مي‌گردد.

جهت بررسي وجود يا عدم وجود اطلاعات شما در سيستم کد ملي يا شماره پاسپورت را وارد نماييد

ثبت نام