خبرخوان ها

شماره 39

نشريه فرهنگ پويا - چهارشنبه, 01/28/1398 - 03:54
عنوان فرعي:  نشريه پويا-39-زمستان-97
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات فرهنگي اجتماعي

معرفت فرهنگي اجتماعي 37/ زمستان 1397

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - دوشنبه, 01/26/1398 - 13:34
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-37-زمستان-97-10-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، زمستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 19/بهار و تابستان 97

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي - دوشنبه, 01/12/1398 - 01:43
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-19-بهار و تابستان-97-10-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 255 -اسفند 1397

نشريه معرفت - دوشنبه, 12/27/1397 - 09:39
عنوان فرعي:  معرفت-255-اسفند-97-27-12

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

ويژه‌نامه جامعه‌شناسي

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت كلامي 21/پاييز و زمستان 97

نشريه معرفت کلامي - دوشنبه, 12/27/1397 - 05:53
عنوان فرعي:  معرفت كلامي-21-پاييز و زمستان-97-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 21، پاييز و زمستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

تاريخ اسلام در آينه پژوهش 44/بهار و تابستان 97

تاريخ در آينه پژوهش - دوشنبه, 12/20/1397 - 07:57
عنوان فرعي:  تاريخ اسلام در آينه پژوهش-44-بهار و تابستان-97-15-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 44، بهار و تابستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انديشه‌هاي حقوق عمومي11/ بهار و تابستان 1396

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي - سه شنبه, 12/14/1397 - 07:35
عنوان فرعي:  انديشه‌هاي حقوق عمومي-11-بهار و تابستان-96-6-02 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال ششم، شماره دوم، پياپي 11، بهار و تابستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 44/زمستان 97

نشريه روان شناسي و دين - دوشنبه, 12/13/1397 - 09:42
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-44-زمستان-97-11-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فلسفي 62/زمستان 97

نشريه معرفت فلسفي - یکشنبه, 12/12/1397 - 00:34
عنوان فرعي:  معرفت فلسفي-62-زمستان-97-16-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي62، زمستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اقتصاد اسلامي 19/پاييز و زمستان 97

نشريه معرفت اقتصادي - سه شنبه, 12/07/1397 - 23:41
عنوان فرعي:  اقتصاد اسلامي-19-بهار و تابستان-97-10-1

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

 

قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

بیشتر بخوانید

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انوار معرفت 12/بهار و تابستان 96

حکمت عرفاني - دوشنبه, 12/06/1397 - 00:55
عنوان فرعي:  انوار معرفت - 12 - بهار و تابستان - 96 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال ششم ، شماره اول، پياپي 12، بهار و تابستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

عيار پژوهش در علوم انساني 12/پاييز و زمستان 1394

نشريه پژوهش - پنجشنبه, 12/02/1397 - 07:06
عنوان فرعي:  عيار پژوهش در علوم انساني-12-پاييز و زمستان-94-6-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اخلاقي 24/پاييز - زمستان 97

معرفت اخلاقي - پنجشنبه, 11/25/1397 - 04:55
عنوان فرعي:  معرفت اخلاقي-24-پاييز - زمستان-97-10-1 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت سياسي 19/بهار و تابستان 97

معرفت سياسي - دوشنبه, 11/15/1397 - 08:37
عنوان فرعي:  معرفت سياسي-19-بهار و تابستان-97-10-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اديان 36/پاييز 97

نشريه معرفت اديان - سه شنبه, 10/25/1397 - 19:13
عنوان فرعي:  معرفت اديان-36-پاييز-97-9-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي