نشريات تخصصي

انديشه‌هاي حقوق عمومي 9/ بهار و تابستان 1395

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي - یکشنبه, 05/14/1397 - 10:13
عنوان فرعي:  انديشه‌هاي حقوق عمومي-9-بهار و تابستان-95-5-02 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 33/ زمستان 1396

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - چهارشنبه, 05/10/1397 - 08:05
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-33-زمستان-95- 9-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اقتصاد اسلامي 17/پاييز و زمستان 96

نشريه معرفت اقتصادي - سه شنبه, 05/02/1397 - 19:20
عنوان فرعي:  اقتصاد اسلامي-17-پاييز و زمستان-96-9-1

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

 

 

قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

بیشتر بخوانید

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 245-ارديبهشت 1397

نشريه معرفت - چهارشنبه, 04/27/1397 - 08:43
عنوان فرعي:  معرفت-245-ارديبهشت-97-27-2

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 41/بهار 97

نشريه روان شناسي و دين - پنجشنبه, 04/21/1397 - 16:27
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-41-بهار-97-11-1 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

حكمت عرفاني 11/بهار و تابستان 95

حکمت عرفاني - شنبه, 03/12/1397 - 22:50
عنوان فرعي:  حكمت عرفاني - 11 - بهار و تابستان - 95 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پنجم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

حكمت عرفاني 11/بهار و تابستان 95

حکمت عرفاني - شنبه, 03/12/1397 - 22:50
عنوان فرعي:  حكمت عرفاني - 11 - بهار و تابستان - 95 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پنجم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اديان 33/زمستان 96

نشريه معرفت اديان - چهارشنبه, 03/02/1397 - 11:33
عنوان فرعي:  معرفت اديان-33-زمستان-96-9-1 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 243 -اسفند 1396

نشريه معرفت - دوشنبه, 02/31/1397 - 04:12

 

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

 

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 40/زمستان 96

نشريه روان شناسي و دين - سه شنبه, 02/11/1397 - 08:36
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-40-زمستان-96-10-4 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

 

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

حكمت عرفاني 10/پاييز و زمستان 94

حکمت عرفاني - دوشنبه, 02/10/1397 - 23:00
قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فلسفي 58/تابستان 96

نشريه معرفت فلسفي - چهارشنبه, 02/05/1397 - 05:59
عنوان فرعي:  معرفت فلسفي-58-پاييز-96-15-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

 

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي