نشريات تخصصي

معرفت شماره 294 -خرداد1401

نشريه معرفت - پنجشنبه, 05/06/1401 - 16:33
عنوان فرعي:  معرفت-293-خرداد-1401-31-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 293 -ارديبهشت1401

نشريه معرفت - پنجشنبه, 04/09/1401 - 06:43
عنوان فرعي:  معرفت-293-ارديبهشت-1401-31-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 27/ بهار و تابستان 1401

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي - شنبه, 03/07/1401 - 12:08
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-27-بهار و تابستان-1401-14-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401

 

 

سال انتشار:  1401

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

شناخت‌شناسي در «گاتاها»

نشريه معرفت اديان - چهارشنبه, 02/28/1401 - 07:45
سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص83-98

نوع مقاله: پژوهشي

نيره سادگي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران
* فائزه ناطقي / استاديار برنامه درسي، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران    f-nateghi@iau-arak.ac.ir
محمدهاشم رضايي / دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه پيام نور
دريافت: 12/07/1399 ـ پذيرش: 23/11/1399

شماره مجله:  50 شماره صفحه:  83

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت ادیان 50/بهار 1401

نشريه معرفت اديان - چهارشنبه, 02/28/1401 - 07:38
عنوان فرعي:  معرفت اديان-50-بهار-00-13-2 0تومان 3500تومان شماره مجله:  50 تعداد صفحه:  145
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 57 / بهار 1401

نشريه روان شناسي و دين - چهارشنبه, 02/28/1401 - 05:22
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-57-بهار-01-15-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 57، بهار 1401

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت سياسي 26/ پاييز و زمستان 1400

معرفت سياسي - جمعه, 02/16/1401 - 04:29
عنوان فرعي:  معرفت سياسي-26-پاييز و زمستان-00-13-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400، ص7-24

 

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  26

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 50/ بهار 1401

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - یکشنبه, 02/11/1401 - 12:52
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-50-بهار-1401-13-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401

 

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

قرآن شناخت 27/ پاييز و زمستان 1400

نشريه قرآن شناخت - یکشنبه, 02/11/1401 - 09:44

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400

 

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  27 شماره صفحه:  114

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

تاريخ اسلام در آينه پژوهش 50/ بهار و تابستان 1400

تاريخ در آينه پژوهش - پنجشنبه, 01/25/1401 - 02:28
عنوان فرعي:  تاريخ اسلام در آينه پژوهش-50-بهار و تابستان-1400-18-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال هجدهم، شماره اول، پياپي 50، بهار و تابستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  50

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 26/ پاييز و زمستان 1400

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي - چهارشنبه, 01/24/1401 - 01:47
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-26-پاييز و زمستان-1400-13-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  26

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 22/بهار و تابستان 1400

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي - یکشنبه, 12/29/1400 - 05:39
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-22-پاييز و زمستان-00-11-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي22، بهار و تابستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  22

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

Theological Knowledge 26 / Spring & Summer 2021

نشريه معرفت کلامي - پنجشنبه, 12/19/1400 - 21:01
عنوان فرعي:  معرفت كلامي-26-بهار و تابستان-00-12-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال انتشار:  1400 شماره مجله:  26 تعداد صفحه:  225
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

سال دوازدهم- شماره اول - پياپي 26 (بهارو تابستان 1400)

نشريه معرفت کلامي - چهارشنبه, 12/18/1400 - 03:07
عنوان فرعي:  معرفت كلامي-26-بهار و تابستان-00-12-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال انتشار:  1400 شماره مجله:  26 تعداد صفحه:  225
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي