نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 18/پاييز و زمستان 96

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي - یکشنبه, 08/06/1397 - 00:52
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-18-پاييز و زمستان-96-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فلسفي 60/تابستان 97

نشريه معرفت فلسفي - پنجشنبه, 07/19/1397 - 12:40
عنوان فرعي:  معرفت فلسفي-60-تابستان-97-15-4 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

تاريخ اسلام در آينه پژوهش 43/پاييز و زمستان 96

تاريخ در آينه پژوهش - دوشنبه, 07/16/1397 - 03:46
عنوان فرعي:  تاريخ اسلام در آينه پژوهش-43-پاييز و زمستان-96-14-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 248 -مرداد 1397

نشريه معرفت - سه شنبه, 07/10/1397 - 07:18
عنوان فرعي:  معرفت-248-مرداد-97-27-5

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

مقالات آماده انتشار

نشريه معرفت اقتصادي - یکشنبه, 07/08/1397 - 21:40
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 34/ بهار 1397

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - پنجشنبه, 07/05/1397 - 01:08
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-34-بهار-97-09-02 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 42/تابستان 97

نشريه روان شناسي و دين - سه شنبه, 07/03/1397 - 10:49
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-42-تابستان-97-11-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 16/بهار و تابستان 97

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي - چهارشنبه, 06/21/1397 - 05:27
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-16-بهار و تابستان-97-7-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فلسفي 59/بهار 97

نشريه معرفت فلسفي - سه شنبه, 06/06/1397 - 01:27
عنوان فرعي:  معرفت فلسفي-59-بهار-97-15-3 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فلسفي 59/بهار 97

نشريه معرفت فلسفي - سه شنبه, 06/06/1397 - 01:27
عنوان فرعي:  معرفت فلسفي-59-بهار-97-15-3 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اخلاقي 23/بهار - تابستان 97

معرفت اخلاقي - پنجشنبه, 05/25/1397 - 07:56
عنوان فرعي:  معرفت اخلاقي-23-بهار - تابستان-97-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اخلاقي 23/بهار - تابستان 97

معرفت اخلاقي - پنجشنبه, 05/25/1397 - 07:56
عنوان فرعي:  معرفت اخلاقي-23-بهار - تابستان-97-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

قرآن شناخت 20/بهار و تابستان 97

نشريه قرآن شناخت - پنجشنبه, 05/25/1397 - 03:44

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، بهار و تابستان 1397

راه صحيح تفكراز منظر قرآن  /  محمدرضا محمدعلیزاده / حمید آریان (ص 5 )

تأويل‌گرايي نصر حامد ابوزيد در مقايسه با رويکرد تأويلي معتزله  /  حسن زرنوشه فراهاني/ زهرا کاشانيها/ حميد ايماندار (ص 23 )

نقد انديشة هرمنوتيكي «مجتهد شبستري» با تطبيق بر هرمنوتيك فلسفي  /  محمود شكوهي‌تبار / محمود رجبي (ص 41 )

بررسي و نقد رويكرد EQ در روايات جمع قرآن  / علي خراساني (ص 57 )

تحليل ادوار تفسيري امامان شيعه از رحلت پيامبر اكرم صلي الله علي و آله تا عصر امام باقر عليه السلام  / سيد محسن کاظمي (ص 75 )

نقد و بررسي قلمرو ولايت بر اساس مفهوم قرآني ملك عظيم  /  سيدمحمدحسن صالح/ محمد جعفري (ص 95 )

Abstracts  / 116

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اديان 34/بهار 97

نشريه معرفت اديان - پنجشنبه, 05/25/1397 - 02:45
عنوان فرعي:  معرفت اديان-34-بهار-97-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت اديان 34/بهار 97

نشريه معرفت اديان - پنجشنبه, 05/25/1397 - 02:45
عنوان فرعي:  معرفت اديان-34-بهار-97-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انديشه‌هاي حقوق عمومي 10/ پاييز و زمستان 1395

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي - دوشنبه, 05/15/1397 - 15:26
عنوان فرعي:  انديشه‌هاي حقوق عمومي-10-پاييز و زمستان-95-6-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال ششم، شماره اول، پياپي 10، پاييز و زمستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انديشه‌هاي حقوق عمومي 10/ پاييز و زمستان 1395

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي - دوشنبه, 05/15/1397 - 15:26
عنوان فرعي:  انديشه‌هاي حقوق عمومي-10-پاييز و زمستان-95-6-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال ششم، شماره اول، پياپي 10، پاييز و زمستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انديشه‌هاي حقوق عمومي 9/ بهار و تابستان 1395

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي - یکشنبه, 05/14/1397 - 10:13
عنوان فرعي:  انديشه‌هاي حقوق عمومي-9-بهار و تابستان-95-5-02 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 33/ زمستان 1396

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - چهارشنبه, 05/10/1397 - 08:05
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-33-زمستان-95- 9-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اقتصاد اسلامي 17/پاييز و زمستان 96

نشريه معرفت اقتصادي - سه شنبه, 05/02/1397 - 19:20
عنوان فرعي:  اقتصاد اسلامي-17-پاييز و زمستان-96-9-1

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

 

 

قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

بیشتر بخوانید

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي