منابع

نشريه خانه خوبان

نشريه معرفت

نشريه پژوهش

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

نشريه معرفت اديان

نشريه روان شناسي و دين

معرفت سياسي

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

نشريه قرآن شناخت

نشريه معارف عقلي

تاريخ در آينه پژوهش

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

نشريه معرفت کلامي

حکمت عرفاني

معرفت اخلاقي

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي

نشريه ديدار آشنا

نشريه فرهنگ پويا

نشريه معرفت اقتصادي

نشريه معرفت فلسفي

همزمانسازی محتوا