منابع

نشريه خانه خوبان

نشريه معرفت

نشريه معرفت کلامي

معرفت سياسي

نشريه قرآن شناخت

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

تاريخ در آينه پژوهش

نشريه روان شناسي و دين

نشريه معرفت فلسفي

حکمت عرفاني

معرفت اخلاقي

نشريه پژوهش

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي

نشريه ديدار آشنا

نشريه فرهنگ پويا

نشريه معارف عقلي

نشريه معرفت اديان

نشريه معرفت اقتصادي

همزمانسازی محتوا