منابع

نشريه فرهنگ پويا

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

نشريه معرفت

نشريه معرفت کلامي

نشريه قرآن شناخت

تاريخ در آينه پژوهش

نشريه انديشه هاي حقوق عمومي

نشريه روان شناسي و دين

نشريه معرفت فلسفي

نشريه معرفت اقتصادي

حکمت عرفاني

نشريه پژوهش

معرفت اخلاقي

معرفت سياسي

نشريه معرفت اديان

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

نشريه خانه خوبان

نشريه ديدار آشنا

نشريه معارف عقلي

همزمانسازی محتوا