نشريه معرفت

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marifat.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 3 روز قبل

معرفت شماره 297 -شهریور 1401

یکشنبه, 08/08/1401 - 03:58
عنوان فرعي:  معرفت-297-شهریور-1401-31-6 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 295 -تیر1401

دوشنبه, 05/31/1401 - 04:23
عنوان فرعي:  معرفت-295-تیر-1401-31-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال انتشار:  1401 شماره مجله:  295 تعداد دوره:  سال سی و یکم
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 294 -خرداد1401

پنجشنبه, 05/06/1401 - 16:33
عنوان فرعي:  معرفت-293-خرداد-1401-31-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي