نشريه روان شناسي و دين

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://ravanshenasi.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 2 روز قبل

روان شناسي و دين 55 / پاييز1400

شنبه, 08/22/1400 - 21:48
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-55-پاييز-00-14-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، پاييز 1400، ص 7-24

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  55

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

روان شناسي و دين 54/تابستان 1400

جمعه, 08/07/1400 - 01:19
عنوان فرعي:  روان شناسي و دين-54-تابستان-00-14-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 54، تابستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  54 شماره صفحه:  0

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي