اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://modiriyati.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 3 روز قبل

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 22/بهار و تابستان 1400

یکشنبه, 12/29/1400 - 05:39
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-22-پاييز و زمستان-00-11-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي22، بهار و تابستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  22

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي