اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://modiriyati.nashriyat.ir
به روز رساني: 5 روز 9 ساعت قبل

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 25/ پاييز و زمستان 1401

پنجشنبه, 06/23/1402 - 04:42
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-25-پاييز و زمستان-01-12-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي25، پاييز و زمستان 1401

 

 

شماره مجله:  25

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي