اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://modiriyati.nashriyat.ir
به روز رساني: 2 هفته 6 روز قبل

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 20/بهار و تابستان 99

چهارشنبه, 10/24/1399 - 06:38
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-20-بهار و تابستان-99-9-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي20، بهار و تابستان 1399

 

سال انتشار:  1399 شماره مجله:  10 شماره صفحه:  0

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي