اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://modiriyati.nashriyat.ir
به روز رساني: 14 هفته 4 روز قبل

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 16/بهار و تابستان 97

چهارشنبه, 06/21/1397 - 05:27
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-16-بهار و تابستان-97-7-2 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي