نشريه معرفت اديان

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefateadyan.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 3 روز قبل

شناخت‌شناسي در «گاتاها»

چهارشنبه, 02/28/1401 - 07:45
سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص83-98

نوع مقاله: پژوهشي

نيره سادگي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران
* فائزه ناطقي / استاديار برنامه درسي، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران    f-nateghi@iau-arak.ac.ir
محمدهاشم رضايي / دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه پيام نور
دريافت: 12/07/1399 ـ پذيرش: 23/11/1399

شماره مجله:  50 شماره صفحه:  83

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت ادیان 50/بهار 1401

چهارشنبه, 02/28/1401 - 07:38
عنوان فرعي:  معرفت اديان-50-بهار-00-13-2 0تومان 3500تومان شماره مجله:  50 تعداد صفحه:  145
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي