نشريه معرفت اقتصادي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir
به روز رساني: 14 هفته 4 روز قبل

مقالات آماده انتشار

یکشنبه, 07/08/1397 - 21:40
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اقتصاد اسلامي 17/پاييز و زمستان 96

سه شنبه, 05/02/1397 - 19:20
عنوان فرعي:  اقتصاد اسلامي-17-پاييز و زمستان-96-9-1

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

 

 

قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3000تومان

بیشتر بخوانید

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي