نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 6 هفته 23 ساعت قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 32/ پاييز 1396

سه شنبه, 01/07/1397 - 04:35
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-32-تابستان-96-08-02 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

 

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، پاييز 1396

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي