نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 19 هفته 2 روز قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 34/ بهار 1397

پنجشنبه, 07/05/1397 - 01:08
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-34-بهار-97-09-02 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 33/ زمستان 1396

چهارشنبه, 05/10/1397 - 08:05
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-33-زمستان-95- 9-01 قيمت نسخه فيزيكي:  7000تومان قيمت نسخه pdf:  7000تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي