نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 3 روز قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 52/ پاييز 1401

یکشنبه, 08/01/1401 - 05:20
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-52-پاييز-1401-13-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401

 

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 51/ تابستان 1401

سه شنبه, 05/11/1401 - 16:23
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-51-تابستان-1401-13-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي