نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 2 روز قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 48 / پاييز1400

چهارشنبه, 10/01/1400 - 09:04
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي- 48- پاييز-1400-12- 4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400

 

 

سال انتشار:  1400 شماره صفحه:  48

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي