نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 4 هفته 6 روز قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 53/ زمستان 1401

جمعه, 11/21/1401 - 01:46
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-53-زمستان-1401-14-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401

 

سال انتشار:  1401 شماره مجله:  53

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي