فرم ثبت نام

راهنماي اشتراک

راهنماي اشتراك نشريات تخصصي
مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1. اشتراك به صورت آبونمان پذيرفته مي‌شود؛
2. در صورت تمايل به اشتراك وجه اشتراك را به شماره حساب (سيبا)
0105973001000 بانک ملي به نام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ قدس‌سره واريز و اصل فيش بانكي يا فتوكپي آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات كامل خود به نشاني مجله ارسال نماييد؛
3. در صورت تغيير نشاني، اداره نشريات تخصصي را از نشاني جديد خود مطلع نماييد؛
4. كليه مكاتبات خود را با شماره اشتراك مرقوم فرماييد؛
5. بهاي اشتراك خارج از كشور با احتساب هزينه پست سالانه 20 دلار و يا معادل آن مي‌باشد؛
6. لطفاً در ذيل نوع نشريه و مبلغ واريزي و نيز مدت اشتراك خود را مشخص فرماييد.