نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir
به روز رساني: 5 هفته 3 روز قبل

معرفت فرهنگي اجتماعي 45/ زمستان 1399

سه شنبه, 01/10/1400 - 09:28
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-45-پاييز-99-12-01 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، زمستان 1399

 

سال انتشار:  1399 شماره صفحه:  0 شماره مجله:  45

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي